నాకంటూ మిగిలింది…నీ జ్ఞాపకాల చెంత Telugu Quotes

నాకంటూ మిగిలింది…నీ జ్ఞాపకాల  చెంత  Telugu Quotes

నీ తలపెప్పుడు తియ్యనిదే…నీ 
ఊసుల మధువు అనుఅక్షణం 
నా మది ని తాకుతుంటే!!!
క్షణాలన్నీ నీ తలపుల వాకిట 
అరువిచ్చేసాను 
నాకంటూ మిగిలింది…నీ జ్ఞాపకాల 
చెంత  నే రాసుకున్న
ఓ ప్రణయకావ్యం మాత్రమే…❤️❤️
©kavita Raghav

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *